Continguts de la unitat didàctica nº 1. La variació lingüística: social, històrica, geogràfica i estilística. Els dialectes geogràfics del català. Els registres. La varietat estàndard. Apreciació de la riquesa que suposa la diversitat interna de la llengua i de l'estàndard com a element

.