Continguts de la unitat didàctica nº 2. Origen i evolució historicosocial de la llengua catalana. Substrat. La Romània i les llengües romàniques. El llatí vulgar. Superstrat. Adstrat. El català a l'edat mitjana, al segle XV i als segles XVI-XVIII.