Continguts de la unitat didàctica nº 8: Les llengües en el món. Els fenòmens de contacte entre varietats: bilingüisme, diglòssia, conflicte lingüístic (minorització, substitució, normalització). Els prejudicis lingüístics. Models de planificació. Identificació, anàlisi i descripció de la realitat plurilingüe i multicultural de l'estat espanyol. Descripció del marc legal i de la realitat sociolingüística de l'àrea de parla catalana i de les Illes Balears.